Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc trao đổi thông tin với chúng tôi do quý vị không nói được tiếng Anh, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Quận Địa Phương của quý vị bằng cách nhấp vào đây. Các cá nhân bị khiếm thính, lãng tai hoặc bị khuyết tật ngôn ngữ có thể gọi đến Dịch Vụ Tiếp Âm Alabama theo số 711 hoặc 800-548-2546 (TTY) để được hỗ trợ liên lạc với Văn Phòng Quận Địa Phương của quý vị. Dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí hoặc các hỗ trợ và dịch vụ khác được cung cấp theo yêu cầu.
 • AESAP 1-800-438-2958
 • Autauga (334) 358-5000
 • Baldwin(251) 945-2400
 • Barbour(334) 775-2000
 • Bibb(205) 926-2900
 • Blount(205) 274-5200
 • Bullock(334) 738-6400
 • Butler(334) 382-4400
 • Calhoun(256) 240-2021
 • Chambers(334) 864-4000
 • Cherokee(256) 927-1440
 • Chilton(205) 258-4900
 • Choctaw(205) 459-9701
 • Clarke(251) 275-7001
 • Clay(256) 396-6800
 • Cleburne(256) 463-1700
 • Coffee(334) 348-2000
 • Colbert(256) 314-4900
 • Conecuh(251) 578-3900
 • Coosa(256) 377-2000
 • Covington(334) 427-7900
 • Crenshaw(334) 335-7000
 • Cullman(256) 737-5300
 • Dale(334) 445-4900
 • Dallas(334) 876-4100
 • DeKalb(256) 844-2700
 • Elmore (334) 514-3200
 • Escambia (251) 809-2000
 • Etowah (256) 549-4100
 • Fayette (205) 932-1665
 • Franklin (256) 331-5900
 • Geneva (334) 684-5800
 • Greene (205) 372-5000
 • Hale (334) 624-2583
 • Henry (334) 585-4100
 • Houston (334) 677-0400
 • Jackson (256) 575-6000
 • Jefferson (205) 423-4200
 • Jefferson-Bessemer (205) 744-3900
 • Lamar (205) 695-5000
 • Lauderdale (256) 765-4000
 • Lawrence (256) 905-3100
 • Lee (334) 737-7778
 • Limestone (256) 216-6380
 • Lowndes (334) 548-3800
 • Macon (334) 725-2100
 • Madison (256) 427-6000
 • Marengo (334) 295-2000
 • Marion (205) 921-6000
 • Marshall (256) 582-7100
 • Mobile (251) 450-6900
 • Monroe (251) 743-5900
 • Montgomery (334) 293-3100
 • Morgan (256) 301-8800
 • Perry (334) 683-5500
 • Pickens (205) 367-1500
 • Pike (334) 807-6120
 • Randolph (256) 357-3000
 • Russell (334) 214-5780
 • Saint Clair (205) 812-2100
 • Shelby (205) 669-3000
 • Sumter (205) 652-5000
 • Talladega (256) 761-6600
 • Tallapoosa (256) 825-3700
 • Tuscaloosa (256) 562-6100
 • Walker (205) 387-5400
 • Washington(251) 847-6100
 • Wilcox (334) 682-1200
 • Winston (205) 489-1500
In English En Español