ຫາກທ່ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານກັບພວກເຮົາເພາະວ່າທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດບໍ່ໄດ້ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຫ້ອງການປົກຄອງໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ໂດຍການຄລິກໃສ່ ບ່ອນນີ້. ຄົນຫູໜວກ, ໄດ້ຍີນບໍ່ຊັດເຈນ ຫຼື ປາກກືກ ສາມາດໂທຫາ Alabama Relay Services ໄດ້ທີ່ 711 ຫຼື 800-548-2546 (TTY) ເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳສຳຫລັບການຕິດຕໍ່ຫ້ອງການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນຂອງທ່ານ. ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານພາສາຟຣີ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ ແລະ ການບໍລິການ ແມ່ນຂື້ນກັບການຮ້ອງຂໍຂອງທານ.
 • AESAP 1-800-438-2958
 • Autauga (334) 358-5000
 • Baldwin(251) 945-2400
 • Barbour(334) 775-2000
 • Bibb(205) 926-2900
 • Blount(205) 274-5200
 • Bullock(334) 738-6400
 • Butler(334) 382-4400
 • Calhoun(256) 240-2021
 • Chambers(334) 864-4000
 • Cherokee(256) 927-1440
 • Chilton(205) 258-4900
 • Choctaw(205) 459-9701
 • Clarke(251) 275-7001
 • Clay(256) 396-6800
 • Cleburne(256) 463-1700
 • Coffee(334) 348-2000
 • Colbert(256) 314-4900
 • Conecuh(251) 578-3900
 • Coosa(256) 377-2000
 • Covington(334) 427-7900
 • Crenshaw(334) 335-7000
 • Cullman(256) 737-5300
 • Dale(334) 445-4900
 • Dallas(334) 876-4100
 • DeKalb(256) 844-2700
 • Elmore (334) 514-3200
 • Escambia (251) 809-2000
 • Etowah (256) 549-4100
 • Fayette (205) 932-1665
 • Franklin (256) 331-5900
 • Geneva (334) 684-5800
 • Greene (205) 372-5000
 • Hale (334) 624-2583
 • Henry (334) 585-4100
 • Houston (334) 677-0400
 • Jackson (256) 575-6000
 • Jefferson (205) 423-4200
 • Jefferson-Bessemer (205) 744-3900
 • Lamar (205) 695-5000
 • Lauderdale (256) 765-4000
 • Lawrence (256) 905-3100
 • Lee (334) 737-7778
 • Limestone (256) 216-6380
 • Lowndes (334) 548-3800
 • Macon (334) 725-2100
 • Madison (256) 427-6000
 • Marengo (334) 295-2000
 • Marion (205) 921-6000
 • Marshall (256) 582-7100
 • Mobile (251) 450-6900
 • Monroe (251) 743-5900
 • Montgomery (334) 293-3100
 • Morgan (256) 301-8800
 • Perry (334) 683-5500
 • Pickens (205) 367-1500
 • Pike (334) 807-6120
 • Randolph (256) 357-3000
 • Russell (334) 214-5780
 • Saint Clair (205) 812-2100
 • Shelby (205) 669-3000
 • Sumter (205) 652-5000
 • Talladega (256) 761-6600
 • Tallapoosa (256) 825-3700
 • Tuscaloosa (256) 562-6100
 • Walker (205) 387-5400
 • Washington(251) 847-6100
 • Wilcox (334) 682-1200
 • Winston (205) 489-1500
In English En Español