જો તમને અમારી સાથે વાતચીત કરવામાં મુશ્કેલી થાય છે કારણ કે તમે અંગ્રેજી બોલતા નથી, તો અહીંયા ક્લિક કરીને નીચે સૂચિબદ્ધ તમારા સ્થાનિક કાઉન્ટી ઑફિસનો સંપર્ક કરો. વ્યક્તિઓ જે બહેરા છે, ઓછું સંભળતા હોય અથવા બોલવાની અક્ષમતા ધરાવતા હોય તેઓ મદદ માટે તમારી સ્થાનિક કાઉન્ટી ઑફિસનો સંપર્ક કરવા અલબામા રિલે સેવાને 711 અથવા 800-548-2546 (TTY) પર કૉલ કરી શકે છે. મફત ભાષા સહાય અથવા અન્ય સહાય અને સેવાઓ વિનંતી પર ઉપલબ્ધ છે.
 • AESAP 1-800-438-2958
 • Autauga (334) 358-5000
 • Baldwin(251) 945-2400
 • Barbour(334) 775-2000
 • Bibb(205) 926-2900
 • Blount(205) 274-5200
 • Bullock(334) 738-6400
 • Butler(334) 382-4400
 • Calhoun(256) 240-2021
 • Chambers(334) 864-4000
 • Cherokee(256) 927-1440
 • Chilton(205) 258-4900
 • Choctaw(205) 459-9701
 • Clarke(251) 275-7001
 • Clay(256) 396-6800
 • Cleburne(256) 463-1700
 • Coffee(334) 348-2000
 • Colbert(256) 314-4900
 • Conecuh(251) 578-3900
 • Coosa(256) 377-2000
 • Covington(334) 427-7900
 • Crenshaw(334) 335-7000
 • Cullman(256) 737-5300
 • Dale(334) 445-4900
 • Dallas(334) 876-4100
 • DeKalb(256) 844-2700
 • Elmore (334) 514-3200
 • Escambia (251) 809-2000
 • Etowah (256) 549-4100
 • Fayette (205) 932-1665
 • Franklin (256) 331-5900
 • Geneva (334) 684-5800
 • Greene (205) 372-5000
 • Hale (334) 624-2583
 • Henry (334) 585-4100
 • Houston (334) 677-0400
 • Jackson (256) 575-6000
 • Jefferson (205) 423-4200
 • Jefferson-Bessemer (205) 744-3900
 • Lamar (205) 695-5000
 • Lauderdale (256) 765-4000
 • Lawrence (256) 905-3100
 • Lee (334) 737-7778
 • Limestone (256) 216-6380
 • Lowndes (334) 548-3800
 • Macon (334) 725-2100
 • Madison (256) 427-6000
 • Marengo (334) 295-2000
 • Marion (205) 921-6000
 • Marshall (256) 582-7100
 • Mobile (251) 450-6900
 • Monroe (251) 743-5900
 • Montgomery (334) 293-3100
 • Morgan (256) 301-8800
 • Perry (334) 683-5500
 • Pickens (205) 367-1500
 • Pike (334) 807-6120
 • Randolph (256) 357-3000
 • Russell (334) 214-5780
 • Saint Clair (205) 812-2100
 • Shelby (205) 669-3000
 • Sumter (205) 652-5000
 • Talladega (256) 761-6600
 • Tallapoosa (256) 825-3700
 • Tuscaloosa (256) 562-6100
 • Walker (205) 387-5400
 • Washington(251) 847-6100
 • Wilcox (334) 682-1200
 • Winston (205) 489-1500
In English En Español